Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Senare del-antagning HT2016

OBS! Viktig information inför ansökan till senare del av läkarprogrammet!

Tillvägagångssätt vid ansökan till senare del av läkarprogrammet vid Umeå Universitet, ht 2016.

Senare del-antagning ht 2016 görs endast till termin 5 och uppåt.

1. Ansök på antagning.se till senaredel av medicinutbildning vid UmU, anmälningskod: UMU-S3044.

2. Ladda upp ett original av studiemeritförteckning/ Official Transcripts of Records på Antagning.se. Dokumentet ska vara utfärdat på engelska och poängsatt med ECTS. På denna ska det framgå vilka kurser som du läst och slutfört, datum när kurserna tenterats samt pågående termin. Dokument ska vara stämplat av universitetet.

Du ska även till antagning.se skicka in ett Core curriculum eller en utbildningsplan. I det dokumentet ska det kortfattat framgå vilka kurser som läses under hela utbildningstiden, helst med terminsvis uppdelning. Dokumentet ska vara skrivet/upprättat av universitetet. Dessa dokument ska vara antagning.se tillhanda senast 25/4.

Exempel på curriculum/utbildningplan:

Exempel 1 Exempel 2

3. Efter ansökningstidens slut 15 april, kommer vi att skicka ut ett mail med ett webbformulär för besvarande. Du måste fylla i och skicka in detta webbformulär för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av dina meriter. Det är därför viktigt att du i din ansökan anger rätt e-postadress.

Vid antagning till termin 5 och högre tilldelas man kursplats vid någon av våra fyra studieorter, Sunderbyn, Sundsvall, Östersund eller Umeå. UmU förbehåller sig rätten att fördela platserna utifrån tillgången på vakanta kursplatser.

Antagning senare del - FAQ

Detta är reglerna för antagning till senare del av läkarprogrammet i Umeå. De fastställdes av Programrådet för läkarutbildningen 2010-08-31, och reviderades 2012-02-24 och 2013-11-12. Reglerna gäller fr.o.m. vårterminen 2014.

Vilka regler gäller för antagning till senare del av läkarprogrammet?

I mån av ledig kursplats (beslut om att erbjuda ledig kursplats tas av Programrådet för läkarprogrammet) antas sökande med följande ordning och i följande prioriteringsordning:

Prioriteringsgrupp 1

1: Studieuppehåll från läkarprogrammet vid Umeå universitet (MYLÄK)

Prioritetsordning inom grupp 1:
1:1 Tidigare utestängning pga. av platsbrist
1:2 Forskarutbildning
1:3 Studieuppehåll på grund av att förkunskapskraven inte varit uppfyllda till kommande kurser
1:4 Övriga skäl t.ex. avbrott från läkarprogrammet vid Umeå universitet
Ansökan om kursplats efter studieuppehåll görs på speciell blankett, se utbildningsplattform.

Prioriteringsgrupp 2 (ersätter tidigare grupp 2 och 3)

2: Övriga behöriga sökande. Ej tidigare antagna vid läkarprogrammet i Umeå (MYLÄK).

Behörighet

- Sökande som har påbörjat läkarprogram vid annat universitet. Antagning från denna grupp sker från och med mitten av termin 3. Placering på adekvat kurs inom programmet sker utifrån uppnådd förkunskapsnivå.
- Minst 90 hp inom masterprogram i biomedicin samt fullgjord Basal Medicinsk Kompletteringskurs (3BM021) el motsvarande. Antagning till termin 5.

Rangordning: avlagda högskolepoäng.

Ansökan sker via www.antagning.se

Kan man söka till senare del av läkarprogrammet varje termin?

Antagning till senare del av läkarprogrammet vid Umeå universitet görs när utbildningsledningen bedömer att det finns behov att fylla vakanta platser.

Ansökan görs via Antagning.se senast 15 april eller 15 oktober.

Hur många ansöker/ tas in till senare del av läkarprogrammet i Umeå?

Antalet lediga platser varierar mellan terminerna och respektive antagningsomgång. Det finns inte alltid lediga platser på alla terminer. De senaste sökomgångarna har ca 300-350 personer sökt till senare del och ca 10-30 studenter har antagits. Det betyder med andra ord att konkurrensen är mycket hård och endast en liten del av alla sökande antas till programmet.

Hur bedöms det vilken termin jag får komma in på?

Läkarutbildningen är olika upplagd vid olika lärosäten. På läkarprogrammet i Umeå bygger kurserna på varandra och några valbara kurser finns inte i nuläget. Detta innebär att behörighet till en viss termin ges endast om innehållet på föregående kurser i Umeå klarats av. Bedömningen av dina studiemeriter görs av personer med stor erfarenhet av läkarutbildningen och efter granskning av aktuella utbildningsplaner m.m.
Antagning sker i mån av lediga kursplatser och tidigast till kursen "Klinisk propedeutik" som startar termin 5. Innehållet i de kurser du läst jämförs med kurserna på läkarprogrammet vid Umeå universitet och du placeras på den termin som du har uppfyllt förkunskapskraven till. Detta för att inte viktigt kursinnehåll ska missas.

Detta innebär att det är närmast regel att du antas till en tidigare termin än du skulle påbörjat där du läser/har läst.
Minst en termin ska återstå för att antas till senare del av program

I praktiken är det ovanligt att man antas till en senare termin än termin 7.

Hur fördelas platserna?

Rangordning görs utifrån antal avklarade högskolepoäng och du konkurrerar med de andra som bedömts behöriga till samma termin som du. De med flest högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag får platserna. Om du har andra högskolemeriter (exempelvis fristående kurser annan utbildning) som inte är införda på antagning.se, måste du skicka official transcript/motsvarande till Antagningsservice i Östersund. Dessa poäng räknas då med vid rangordningen.

Ges utbildningen på annat språk än svenska?

Utbildningen ges på svenska. Vissa enstaka inslag kan vara på engelska, men du måste behärska svenska i tal och skrift för att kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Anmälan och komplettering

Ansökan sker via Antagning.se.

Obs: kom ihåg att skicka in relevanta transcripts till din ansökan (skickas till Antagningsservice i Strömsund, se även länk nedan). Ansökningsvägen öppnas upp ca 1 månad före sista ansökningsdag, dvs. ca 15/3 (sista ansökningsdag 15/4) inför hösttermin samt 15/9 (sista ansökningsdag 15/10) inför vårtermin.

Ska jag skicka ett personligt brev?

Nej, dessa bedöms inte i antagningsförfarandet.

Inte heller tas eventuella rekommendationsbrev, läkarintyg eller sociala skäl i beaktande under granskningsprocessen, utan bedömningen sker utifrån studiemeriter.

Kan jag både söka till termin 1 och till senare del?

Ja, det är två separata anmälningsalternativ.

Vad händer efter ansökan?

Ett informationsmejl kommer att skickas ut till samtliga sökande. Anmälan granskas av medicinska fakultetens bedömningsgrupp. Information kommer därefter, innan urval 1, att läggas in på samtliga obehöriga sökande om vad som saknas för behörighet. Därefter sker meritvärdering och inplacering på rätt termin av behöriga sökande.

Meddelande om vilken termin sökande antagits till kommer att finnas på antagningsbesked 1.

Jag har bedömts som obehörig. Varför?

  • Det kan saknas inskickade meriter (transcripts)
  • Du uppfyller inte behörighetskraven, t ex att du inte går på en läkarutbildning
  • Du har inte godkänt resultat i tidigare kurs/er du läst

Jag har inte fått utlovat informationsmejl. Varför?

Vi använder oss av den e-postadress du angett på Antagning.se. Kontrollera att du uppgivit korrekt e-postadress eller om mejlet hamnat som skräppost.

Jag tycker att bedömningen av mina studiemeriter är felaktig. Vad gör jag?

Du kan kontakta Antagning.se, mellan urval 1 och urval 2. De kommer sedan att kontakta oss. Ange varför du inte tycker att bedömningen är riktig. Det är viktigt att du kan styrka dina meriter!

Min kompis har kommit in på en termin före mig fast vi läst lika länge på vårt lärosäte. Varför?

Det kan bero på att din kompis läst någon kurs som ger behörighet, t ex en valbar kurs, alternativt har fler högskolepoäng före läkarutbildningen.

Kan det hända att jag blir antagen till annan studieort än Umeå?

Läkarprogrammet vid Umeå universitet är en regionaliserad utbildning. Termin 1-5 läser samtliga studenter i Umeå. Från och med termin 6 äger utbildningen rum vid någon av följande orter: Umeå, Sundsvall, Östersund, Sunderbyn (Luleå). Huruvida du blir placerad i Umeå eller inte beror på hur platssituationen ser ut på respektive ort.

Här kan du läsa mer om regionaliserad läkarutbildning.


Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär