Till umu.se
HeadlineImage

Nyheter för studie- och yrkesvägledare

Medicinska fakulteten har 12 hälsovetenskapliga program inom biomedicin, medicin, odontologi och omvårdnad. Här finns nyheter och annan information som är bra för dig som studie- och yrkesvägledare att känna till.

Hösten 2017

Tandteknikerutbildning - en av Europas modernaste

En flytt till nya lokaler med tillgång till högteknologisk utrustning och en modernisering av själva utbildningen, gör  tandteknikerutbildningen vid Umeå universitet till en av Europas modernaste.

Digitaliseringen av tandtekniskt arbete har gått extremt snabbt de senaste fem åren, och därför har utbildningen anpassas till ny teknik och nya arbetssätt.

Parallellt med utvecklingen av utbildningen flyttade man till nya lokaler - utbildningens teoretiska delar till tandläkarhögskolans lokaler på Norrlands universitetssjukhus och de praktiska delarna till samma lokaler som ett kommersiellt högteknologiskt tandtekniskt laboratorium. Det innebär att studenterna redan från start befinner sig på en arbetsplats bland tandtekniker som gör arbeten till riktiga patienter.

Tandteknikernas jobb har förändrats mycket. Traditionellt skapades för hand en förlaga i vax av den nya tanden, som man sedan gjöt i metall. Därefter lades tandfasader i porslin eller plast på metallkärnan för att skapa ett riktigt tandutseende på kronan. Nu går utvecklingen mot att arbetet görs digitalt och i andra material.

Ofta går det till så att tandläkaren scannar en bild av käkarna och tanden som ska ersättas och skickar en digitala bild till det tandtekniska laboratoriet. Tandteknikern formger tandersättningen i datorn och när designen är klar skickas datafilen till en fräs som fräser ut tandersättningen, vanligen i ett keramiskt material. Därefter målar och bränner tandteknikern kronan för att den ska se naturlig ut. Tandteknikern kan lägga på det sista skiktet i porslin för hand för att skapa ett så naturligt utseende som möjligt.

Under utbildningen omsätts teori direkt i praktik, vilket innebär att studenterna tränar på varje moment direkt efter den teoretiska genomgången. Dessutom görs en längre praktik i slutet av utbildningen.

Utbildningen vid Umeå universitet skiljer sig från andra svenska tandteknikerutbildningargenom att när studenterna går ut på praktik har de tränat på alla praktiska arbeten inom utbildningen. Det har lett till att det varit relativt lätt att få praktikplats. Många väljer att delta i ett internationellt studentutbyte under praktikperioden och har åkt till exempelvis Australien, England, Norge, Nya Zeeland, Spanien och Finland.

hösten 2016      

Biomedicinska analytiker – utbildning och yrkesroll i förändring

Kurser examineras både teoretiskt och laborativt med olika examinationsformer, för att säkerställa att den enskilda studenten uppnår kursernas olika delmål. Den laborativa delen examineras både skriftligt och praktiskt då både förståelse för arbetet och det praktiska handhavande är av stor vikt för att studenten ska få relevanta yrkeskunskaper.

Tidigare har det praktiska/laborativa arbetet i större utsträckning skett i grupp, men nu när högskolepoäng ges specifikt för det laborativa momentet ökar kraven på att studenterna examineras individuellt.

Nya metoder och datorisering

Biomedicinska analytiker är ett yrke i ständig utveckling, nya metoder utvecklas kontinuerligt för att förbättra kvaliteten och förkorta svarstider för analyser av patientprover samt kliniska patientundersökningar. Idag håller exempelvis mikroskopen på att försvinna från laboratorierna då datoriseringen innebär att man istället scannar prover och analyserar dem på en skärm.

Stor brist på biomedicinska analytiker

Det råder enormt stor brist på biomedicinska analytiker i hela landet inom de båda inriktningarna laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Många studenter erbjuds sommarjobb inom yrket redan under sin utbildning. Erfarna biomedicinska analytiker delegeras i allt större utsträckning, vilket innebär ett ökat medicinsk ansvar i relation till sina specialistkunskaper inom exempelvis cytologi och ultraljudsdiagnostik.

          Nytt hösten 2015         

Färre platser på tandteknikerprogrammet

Antalet studieplatser på tandteknikerprogrammet minskas från 28 till 16 i höstens antagning.

Den här minskningen beror på att utbildningen ska flytta från dagens lokaler i landstingshuset i Umeå, till andra lokaler närmare de övriga utbildningarna inom odontologin. Syftet är att underlätta en ökad integrering mellan de tre utbildningarna till tandhygienist, tandläkare och tandtekniker.

I samband med detta planeras också en anpassning av utbildningen till den omfattande digitala utvecklingen inom tandteknikeryrket. Även det här kommer att underlättas med nya lokaler. Det är ännu inte klart var de nya lokalerna kommer att finnas och när de kan vara tillgängliga.

Röntgen i snabb utveckling

Den snabba medicintekniska utvecklingen inom radiologin innebär att arbetsområdet för röntgensjuksköterskor ständigt breddas och förnyas.

En ny PET-MR kameran vid Norrlands universitetssjukhus används för att lokalisera tumörer, och den här tekniken är ett led i att behovet av röntgensjuksköterskornas kompetens ökar även inom strålbehandlingsområdet.

Det här innebär att utbildningen till röntgensjuksköterska också förändras. Röntgensjuksköterskeutbildningen vid Umeå universitet har därför lagt in moment om strålbehandling av cancer för att ge studenterna en förståelse för hur radiologiska tekniker bäst kan användas inom detta viktiga område.

Två tekniker i en apparat

Hösten 2014 fick strålbehandlingen vid Norrlands universitetssjukhus en mycket avancerad PET-MR kamera med vilken cancerbehandling blir ännu mer individanpassad, säker och träffsäker.

Den här kameran bygger på två tekniker.

PET innebär att man exempelvis fäster radioaktivt fluor på en glukosmolekyl och då får man ett spårämne som letar upp tumörer. Tumörceller behöver snabb energi, de äter mer näring än andra celler och tar därför upp mycket socker, vilket medför att mer glukosmolekyler ansamlas i tumörområdet än övriga kroppen. En nackdel har varit svårigheten att se exakt var tumören befinner sig.

MR, magnetsisk resonans, innebär att man med magnetfält mäter egenskaper hos väte i kroppen för att upptäcka, se skillnad på olika typer av vävnad och för att lägesbestämma sjukdomar.

Kombinationen av dessa båda tekniker ger en ökad träffsäkerhet vid strålbehandlingen. Den ger också en bättre möjlighet att följa upp behandlingen och se hur tumören svarar på den.

Omvårdnad och teknik

Röntgensjuksköterskeyrket kan vara intressant för de som vill arbeta med både omvårdnad och avancerad teknik i ständig utveckling. Utbildningen innehåller bland annat omvårdnad, etik, ledarskap samt naturligtvis en stor del inom huvudämnet radiografi – teknik och metod för att avbilda en människas inre.

Behörigheter för antagning till läkarprogrammet

Umeå universitet har ett alternativt urval för antagning till läkarprogrammet.

Den ena gruppen innebär en mix av gymnasiebetyg och högskolepoäng. För sökande i denna antagningsgrupp görs urvalet utifrån ett jämförelsetal då den sökandes resultat på Högskoleprovet multipliceras med tio och adderas till betygssnittet i betyget från gymnasiet (kompletterat betyg). Gäller 27 procent platser.

Den andra gruppen är för sökande med svensk doktorsexamen/motsvarande. Gäller tre platser.

Tredje gruppen är för sökanden med legitimation som exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, biomedicinsk analytiker som har jobbat minst fem år i yrket. Gäller tre platser.

Läs mer på läkarprogrammets webbplats, under rubriken Behörighet och urval.

          Nytt våren 2015        

Sjuksköterskeprogram på distans

Det sker stora förändringar i sjuksköterskeprogrammet från och med hösten 2016.

En viktig förändring innebär att utbildningen i Skellefteå och Örnsköldsvik övergår från campus- till distansutbildning med fysiska träffar, vid några tillfällen per termin, på respektive ort. Programmet i Umeå ges även fortsättningsvis som campusutbildning.

I Skellefteå och Örnsköldsvik kommer antagning att ske vår och höst, på samma vis som i nuvarande utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen, praktiken, är kopplad till avtal med framför allt kommuner och landstinget i Västerbotten, men även med Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. I vissa fall kan VFU förläggas utanför avtalsområdena. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker till största delen inom kommunal verksamhet och på sjukhus, medan en mindre del sker inom psykiatri och primärvård.

Stora förändringar inom arbetsterapeutprogrammet

Arbetsterapeutprogrammet är ett modernt program, nyligen omarbetat med siktet inställt på de krav som framtiden kommer att ställa på arbetsterapeutisk kompetens.

Den snabba digitala utvecklingen har exempelvis inneburit stora fördelar för många personer som får ökad delaktighet och tillgänglighet genom att använda ny teknik, samtidigt som andra får stora problem när vardagen blir allt mer digitaliserad. Arbetsterapeutisk kompetens är viktig för att stötta båda grupperna. E-hälsa och E-rehabilitering kommer också att växa i framtiden vilket ställer krav på utbildningens innehåll.

En annan förändring är att studenterna i kurser riktade mot entreprenörskap och innovation stärker sin kompetens för utveckling och förändring av både befintliga och nya arenor att arbeta på. I olika kurser ingår kreativa och innovativa projekt. Studenterna utvecklar på så sätt förmågan att kommunicera arbetsterapi med nya grupper, att driva projekt och att jobba både självständigt och i grupp. Detta ger dem handlingsberedskap för arbete på nya arenor och det stärker möjligheten att bli drivande för utveckling inom befintliga arenor.

Utbildningen präglas av studerandeaktivt lärande och har en genomtänkt pedagogik där olika undervisningsformer varvas och progression mellan kurser är tydlig. De flesta kurserna domineras av teoretiska studier, men även praktiska moment och verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Genom kursutvärderingar och både formella och informella möten har studenterna goda möjligheter att påverka utbildningen. Revideringen av programmet har inneburit en pedagogisk kick för hela lärarlaget då undervisningen har utvecklats. Allt mer webbaserat lärande som skapar nya möjligheter för kommunikation för studenter och lärare, har införts. Ett tecken på intresset för pedagogik är att tre lärare fått pedagogiska utmärkelser under våren 2015.

Det finns också magister-/masterprogram och forskarutbildning i arbetsterapi.

Antagning till logopedprogrammet varje år

Medicinska fakulteten vill påminna om de ändringar i antagning till logopedprogrammet som skedde 2013 och som innebär att det är antagning till programmet varje år. Innan dess var det antagning till programmet vartannat år.

Interprofessionellt lärande för allt fler utbildningar

Scenariot är ett närståendesamtal på strokerehab med vårdpersonal och en patient och dennes närstående.

Det handlar om ett verklighetsbaserat rollspel där studenter tillsammans bedömer och planerar vård och rehabilitering för en patient.

Detta är ett uppskattat moment i sjuksköterske- och läkarprogrammet sedan cirka 10 år. Nytt i år är att även arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen deltar.

Drygt 250 studenter och 25 lärare från de fyra vårdutbildningarna deltog under en heldag i början av mars, i vårdvetarhuset. Förmiddagen ägnades åt rollspelet då studenterna jobbade i grupper om 25 personer i varje. Några agerade i själva närståendesamtalet och övriga var observatörer.

En arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska och fysioterapeut hade samlats för ett närståendesamtal med Sixten som har drabbats av en stroke och hans dotter Lotta från Skellefteå. Studenterna – i sina yrkesroller - pratade med Sixten, Lotta och varandra om hur han mådde och hans framsteg, om vården och rehabiliteringen och vad han behövde hjälp med. Vid några tillfällen kom samtalet in på känsliga frågor som rökning, övervikt och vattenkastning.

Efter rollspelet diskuterades samtalet i mindre grupper utifrån ett antal givna teman som känsloyttringar, konflikter, maktstrategier och beslutsgången. När smågrupperna samlades reflekterade studenterna och lärarna kring hur deltagarna agerat och samarbetat, hur de löste situationer då känsliga ämnen togs upp och hur Sixten och Lotta upplevde samtalet.

Eftermiddagen ägnades åt diskussioner i grupp kring föreställningar och fördomar om andra yrkesgrupper.

Momentet om interprofessionellt lärande leds av Martin Fahlström och Anna Saric från enheten för professionell utveckling, tillsammans med Birgitta Jonsson från sjuksköterskeprogrammet.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lena Åminne
Medicinska fakulteten, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 68 06

Mobil:  070-592 52 28

Kontaktformulär