Till umu.se
HeadlineImage

Samverkan

De flesta av utbildningsrogrammen vid fakulteten har en omfattande samverkan med kommuner och landsting i Norra sjukvårdsregionen, framförallt via den kliniska och verksamhetsförlagda utbildningen. Särskilt intensiv är denna samverkan nu kring läkarprogrammet genom regionaliseringen av kliniska utbildning till sjukhusen i Jämtlands län (Östersund), Norrbottens län (Sunderbyn) och Västernorrlands län (Sundsvall). Det här ses som en viktig motor för framtidens möjigheter att rekrytera läkare i norra Sverige.

I december 2008 undertecknades ett nytt avtal för samverkan mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet. Avtalet omfattar ALF-, TUA- och VårdSam-områdena. I och med detta har organisationen för samverkan med landstingen ändrats. Samverkansstyrelsen med 4 representanter från universitets ledning och 4 från landstingets ledning har det övergripande ansvaret. Styrelsen fastställer arbetsordning, utfärdar direktiv och ger uppdrag till kommittéerna på den andra samverkansnivån, dvs. ALF-kommittén, TUA-kommittén och VårdSam-kommittén. Kommitteerna bereder frågorna på respektive område inför beslut i Samverkansstyrelsen. I ett särskilt Mål- och strategidokument kring ALF-frågor anges konkreta mål för utveckling av samverkan under perioden 2009-2011.

I det universitetsövergripande samarbetet mellan Umeå universitet och Linköpings universitet har fakulteten inlett ett samarbete på samverkansområdena utbildning och forskning. Inom utbildningen handlar det om kvalitetssystem för fördelning av grundutbildningsmedel, kvalitetssäkring av examination, omfattning och bedömning av examensarbeten, IKT-stöd och samarbete kring masterprogram. Inom forskningen diskuteras samarbete med bedömning av t.ex. fördelning av ALF-projektmedel.

I arbetet med att få ut information om fakultetens forskning till allmänheten anordnar fakulteten varje år ”Forskningens Dag”, som sedan 2006 också ges på en annan ort inom regionen. Senast, den 28 mars 2010, besöktes Örnsköldsvik. Fakultetens forskare deltar även i universitets satsning på Vetenskapsluncher (ca 10 föreläsningar per termin av forskare från alla fakulteter på Kafe Station i centrala Umeå och samarbetar med landstinget kring Lärande luncher i Frälsningsarméns lokaler (ca 12 föreläsningar per termin från landstinget och/eller fakulteten).


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Logga in i Alumninät

Logga in

Gå med