Till umu.se

Kommittén för etikfrågor

Kommittén är ett rådgivande organ till dekanen. Den arrangerar även utbildning och seminarier i etiska frågor.

Kommitténs uppdrag är att:

  • medverka till att etik finns i grund- och forskarutbildningskurser
  • arrangera seminarier om aktuella etiska frågor, för forskare och studenter
  • samla kunskap om aktuell medicinetisk debatt och om publikationer inom området
  • lämna etiska aspekter på externa remisser
  • vara kontakt i ämnet etik för övriga fakulteter vid Umeå universitet och för andra medicinska fakulteter i landet
  • bidra till att utforma etiska riktlinjer för delar av verksamheten, vid behov

Ledamöter från 2017-10-01.

Birgitta Bernspång, ordförande
Susanne Backtemann-Erlandsson
Ingvar Bergdahl
Thomas Brännström
Catarina Fischer Grönlund
Ulrika Pettersson Kymmer
Sven-Arne Silfverdahl
Karin Sunnegårdh Grönberg
Lars Weinehall

Seminarier kring aktuella forskningsetiska problem

Vid seminarierna deltar bland annat nationella experter.

Tidigare seminarier

2017-02-22: Vetenskaplig publicering - hur undvika fusk och oredlighet?
2016-11-30: Who owns the data in collaborative research? A panel discussion on ethically difficult cases.
2016-02-24: "Publish or perish"- etiska problem vid publicering av vetenskapliga artiklar.
2015-11-25:" Ethical considerations in international collaborative research"
2015-02-18: Människor som inte kan föra sin egen talan - ett forskningsetiskt dilemma. Program
2014-02-20: Journaler och kvalitetsregister-guldgruva som kräver etik och moral
2014-03-13 Etiska problem i lärarens vardag – redskap för analys
2013-02-21: Frestelser för forskare i farten
2012-02-22: Etiska problem med nationella stora biobanker
2011-02-24: Forskning utan samtycke -etiska problem

Utöver seminarierna har under åren ordnats lokala seminarier för diskussioner om etiska problem i undervisningen.

Riktlinjer - utarbetade av kommittén och antagna av fakultetsnämnden

Etik studentarbeten
2017-06-14

Riktlinjer angående etikprövning av forskning på människor vid utlandssamarbeteMaj 2017

Riktlinjer för vetenskaplig publicering2016-06-16

Guidelines for authorship of scientific publications appointed the Medical Faculty board April 23, 2008

Riktlinjer för etisk granskning av studerandearbeten, Medicinska fakulteten
Maj 2017

Övriga aktiviteter

Kommittén deltar i av fakulteten anordnade forskarutbildningskurser om etik samt har kartlagt och sökt stimulera mer strukturerad etikundervisning inom alla grundutbildningar inom fakulteten.

Ledamöter i kommittén deltar i lokala utbildningsseminarier vid institutioner och enheter på förfrågan!

Viktiga länkar för litteratursökning

Sökning av nationella och internationella dokument om etik.

Etikprövning av forskning med människor.

Etikprövning av djurförsök.

Vanliga frågor om etik

Här finns några av de vanligaste frågorna om etik och svaren på dem.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion