Till umu.se

Bemanningsplaneringsutskottet (BPU)

Bemanningsplaneringsutskottet (BPU) inrättades 2012 och ligger direkt under Fakultetsnämnden. Dess uppgift är att främja en god långsiktig lärarbemanning vid fakulteten med en tydlig och enhetlig beredningsprocess. Syftet är att underlätta för institutionernas och programrådens planering av forskning och utbildning.

Utskottets främsta uppgift är att ge fakultetsnämnden ett så brett underlag som möjligt för beslut om läraranställningar. Ett särskilt viktigt uppdrag till utskottet är att vid behov ge förslag på nya flexibla lösningar kring lärartjänster, utan att vara bundna vid tidigare institutions- eller ämnesgränser när det gäller var en lärares forskning respektive undervisning ska bedrivas, samt att ständigt verka för att öka interaktionerna mellan prekliniska och kliniska miljöer. Utskottet förväntas vid behov inhämta synpunkter från övriga nämnder, programråd och institutioner för att väl förankra fakultetsnämndens beslut.

Bemanningsplaneringsutskottet (BPU)

2012-01-01 t.o.m. 2014-06-30.
Dekanus Anders Bergh (ordf.)
Prodekanus Maria Fällman
Vice dekanus Birgitta Bernspång
Benoni Edin, Institutionen för integrativ medicinsk biologi.


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2014-07-14

Utskriftsversion