Till umu.se

Jubileumsåret 2015: Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten - en historisk tillbakablick.

1945

En statlig utredning föreslår att den svenska tandläkarutbildningen utökas, bland annat utifrån de behov som folktandvårdsreformen 1938 förde med sig. Lektor Nils Eriksson väckte frågan om ett universitet i Umeå - i första hand ett tandläkarinstitut och i förlängningen både en medicinsk och en filosofisk fakultet.

1949

Norrlandskommittén – en stor statlig utredning som tillsattes 1944 med uppdrag att se på förutsättningarna för utveckling av näringslivet i norr – föreslår ett rikssjukhus med utbildningsuppgifter i Umeå.

1953

En särskild tandläkarkommitté från 1951 föreslår en odontologisk högskoleklinik i Umeå som ett annex till Stockholms Tandläkarhögskola.

1954

Det nybyggda Stadsbilioteket vid Kungsgatan öst på stan invigs med pompa och ståt.

1955

Regeringen lägger förslag om en odontologisk klinik i Umeå och beslut fattas i riksdagen om en högskoleklinik, underställd tandläkarhögskolan i Stockholm, men med sikte på en fullständig tandläkarhögskola.

1956

Läkarutbildningsutredningen som 1954 fick i uppdrag att bland annat överväga möjligheten till klinisk läkarutbildning i Norrland, föreslår ett ökat intag på de befintliga studieorterna.

Ledamoten Per G Lundgren – fältläkare, högerpolitiker och chefredaktör för Umebladet – skriver en omfattande reservation till förmån för en fullständig läkarutbildning i Umeå. Lördagen den 1 september kommer de första 20 studenterna till Umeå för att studera vid Tandläkarinstitutet. Enligt studieplanen har de gjort två prekliniska terminer vid Karolinska institutet och nu väntar termin 3–8 i Umeå. De båda sista terminerna ska fullgöras vid Tandläkarhögskolan i Stockholm vars rektor, professor Gösta Westin, förrättar uppropet. Den första kullen Umeåstudenter består av 19 män och en kvinna som tas emot med nyinredda studentrum med namnskylt på dörren. Landstinget och staden har åtagit sig att stå för samtliga utrustnings- och lokalkostnader inklusive detta. Hela institutet har 23 anställda vid starten. Lärarstaben är en föreståndare – Göte Nyqvist från tandläkarhögskolan i Malmö, den förste professorn i Umeå – samt tre avdelningstandläkare, två assistenter och en oavlönad amanuens. En av assistenterna, Bo Bergman, blev senare professor och var dekanus vid Odontologiska fakulteten 1976–1988.

1957

På våren fattar riksdagen principbeslut om klinisk läkarutbildning (från och med det fjärde utbildningsåret, medicin-/kirurgiterminerna) i Umeå. På hösten inrättas en medicinsk högskola från och med budgetåret 1958/59. Motivet är uttryckligen att motverka läkarbristen i Norrland.

I september startar en tandsköterskeutbildning i Umeå. Den övertas av landstinget från 1986.

1958

Torsdagen den 4 och fredagen den 5 september hålls två disputationer i Umeå – de första någonsin norr om Uppsala. De som disputerar är avdelningstandläkaren Tore Arwill – senare professor i oral patologi i Umeå (1963) och Göteborg (1968) – och hans kollega Arne Wennström. 

Tandläkarinstitutet i Umeå invigs den 13 september av Gustav VI Adolf. Samma dag hålls stadens första doktorspromotion. I stadskyrkan promoveras fyra odontologie doktorer – bland dem Arwill och Wennström - och de sex första hedersdoktorerna, bland dem Gösta Skoglund.

Det medicinska biblioteket startar, tills vidare inhyst i Umeå stadsbibliotek.

1959

I januari börjar de första 20 läkarstudenter i Umeå. De har gjort sin prekliniska utbildning vid andra lärosäten, framför allt Lund och Göteborg.

I och med vårterminen är Tandläkarinstitutet fullt utbyggt enligt riksdagsbeslutet.

1960

De första professorerna installeras vid Medicinska fakulteten: Ragnar Berfenstam, socialmedicin; Eberhard Nyman, psykiatri; Ragnar Müller, neurologi; Gösta Herberts, öron-, näs- och halssjukdomar; Arne Huggert, ögonsjukdomar (oftalmologi); Einar Hollström, hudsjukdomar (dermatologi och venereologi); Håkan Linderholm, klinisk fysiologi; Lars-Gunnar Larsson, radioterapi; Lennart Hult, ortopedi; Nils Törnblom, medicin; och Carl-Martin Fajers, patologi.

1961

Riksdagsbeslut om att också preklinisk läkarutbildning ska ges i Umeå från och med 1965. Studerandeintaget ökas till 60 per år.

Riksdagen beslutar att Tandläkarinstitutet från och med 1 juli 1963 ska bli en självständig högskola med ett årligt intag på 60 studenter, en ökning från 40. Professorerna och de biträdande professorerna blir heltidsanställda som övertandläkare.

På hösten genomförs den första medicinska promotionen i Umeå. Fältläkare Per G. Lundgren utses till medicinska fakultetens förste hedersdoktor.

1963

I Umeå startar en statlig tandteknikerskola, från 1985 övertagen av landstinget.

1964

Från 1 juli ingår tandläkarhögskolan i universitetsorganisationen som en odontologisk fakultet.

De första permanenta byggnaderna på universitetsområdet – husen för Fysiologi-Botanik – börjar byggas och tas i bruk 1965-67.

1965

Den fullständiga universitetsutbildningen till läkare och tandläkare kom till stånd hösten 1965.

Intaget till läkarprogrammet ökas till 82 per år från och med 1966.

Umeå universitet invigs formellt den 17 september – landets femte i ordningen. Onkologen Lars Gunnar Larsson installeras som dess förste rektor.

1967

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet grundas. Det är den äldsta, största och mest kända av de stiftelser som förvaltas av Umeå universitet och den enda som kan ge medel till alla medicinska forskningsområden.

1968

Studentrevolterna i världen kommer också till Umeå som inom några år börjar kallas ”Det röda universitet”.

1969

Genom den s.k. SLUS-reformen ersätts de tidsmässigt fria läkarstudierna med en helt bunden, schemalagd studiegång på 5,5 år, avslutad med läkarexamen.

1972

Hyresstrejk bland studenterna i Umeå.

1974

Fakultetens forskare får via Universitetsbiblioteket tillgång till den första riktigt stora vetenskapliga referensdatabasen, MEDLINE.

1975

Tandhygienistutbildningen startar vid Västerbottens vårdskola.

1983

En ny studieplan fastställs för läkarutbildningen med flera nya moment – bland annat allmänmedicin och geriatrik – och med delar av undervisningen förlagd till utvalda vårdcentraler i de fyra nordligaste länen. Samma år får medicinska fakulteten en första tjänst i omvårdnadsforskning - Astrid Norberg.

1984

I januari flyttar alla odontologiska institutioner in i en ny byggnad, det så kallade ”Dallashuset”.

1997

Hälsohögskolans vårdutbildningar, som drivits av landstinget, börjar integreras med universitet, fullt genomfört 2002.

1999

Den 1 juli upphör odontologiska fakulteten och blir en institution inom medicinsk-odontologiska fakulteten (som den heter fram till 2004).

Umeå centrum för molekylär medicin – UCMM – inrättas för att integrera molekylärbiologi med klinisk forskning. Inordnas under medicinska fakulteten från 2007.

2001

Umeå International School of Public Health inrättas vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och får studerande från hela världen.

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning – UFBI – inrättas för studier av hjärnan med olika avbildningstekniker, bland annat fMRI.

2007

Umeå Centre for Microbial Research – UCMR – inrättas i anslutning till  institutionen för molekylärbiologi.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion