Handläggning av läraranställningar vid Medicinska fakulteten

Beredningen av läraranställningar hanteras i huvudsak av fakultetens anställnings- och docenturnämnd (ADN).

ADN beslutar om rekryteringsgrupp och sakkunniga. För professorer utses tre sakkunniga och för övriga läraranställningar som universitetslektor, forskare, forskarassistent och biträdande universitetslektor utses två. Normalt anlitas externa sakkunniga där båda könen ska vara representerade om inte synnerliga skäl föreligger. Ansökningshandlingarna skickas till de sakkunniga som inkommer med ett skriftligt yttrande till ADN. Yttrandet ska redogöra för skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställning, rangordna de sökande sinsemellan och motivera sitt urval.

ADN beslutar om intervjuer ska genomföras och föreslår vem av de sökande som bör erbjudas en anställning. Nämnden får även ange vilka ytterligare sökande som tas upp i förslagsrum och rangordna dessa.

Efter samråd med dekan kontaktar berörd prefekt den person som föreslagits en anställning och diskuterar anställningsvillkoren. När båda parter är överens registreras ett anställningsavtal och ärendet tas till samverkan (förhandling) med de fackliga organisationerna, FSG.

Beslut om anställning fattas av dekan (universitetslektor, forskare och biträdande universitetslektor) eller rektor efter beredning av dekanens beslutsmöte (professor). Beslutet tillkännages och expedieras omgående till de sökande med information om överklagan. Anställningsavtalet undertecknas av respektive parter då beslutet vunnit laga kraft.

Om samtliga kandidater tackar nej till erbjudande om anställning ska rekryteringen avbrytas. Även i andra fall kan ett avbrytande vara aktuellt. Dekan tar beslut om avbrytande av anställning efter att information har inkommit från prefekten.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion