Nätverk och infrastrukturer

Vetenskapliga nätverk är informellt bildade grupper av forskare vid och utanför fakulteten som samarbetar på ett givet område. Infrastrukturer är enheter som kan service till forskare, t.ex. mikroskopi eller någon annan teknik.

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU) är ett intradisciplinärt center för avancerad bildteknik i kombination med affinitetsmätningar. BICU möjliggör avbildning av levande celler, proteiners interaktioner, RNA, lipider, kolhydrater och små molekyler. BICU är uppdelat i ljusmikroskopi, affinitetsmätningar och Atomic Force Microscopy.

Centrum för genusstudier vid Medicinska fakulteten (UCGM) vill vara fakultetsövergripande mötesplats för forskare från olika institutioner kring områdena hälsa, vård och medicin. Tonvikten ligger på att integrera genusperspektiv i forskning och även i utbildning vid institutionerna, inte på att särorganisera genusforskningen.

Computational Life science Cluster (CLiC) är Umeå universitets samordnade resurs för bioinformatik. På CLiC studeras komplexa biologiska system med hjälp datorbaserade och statistika modeller och strategier. CLiC utgörs av 35 forskare från sju institutioner.

Djurförsöksverksamheten vid Umeå universitet ligger formellt under Medicinska fakulteten. När det gäller att förstå hur sjukdomar drabbar hela organismen krävs djurexperiment för att få meningsfulla resultat. Försök på celler, vävnadprover, mikroorganismer och datorsimuleringar kan inte helt ersätta detta.

Populationsregister för folksjukdomar i norra Sverige är huvudsakligen en integrerad del av ett forskningsprojekt, men kan också vara en ren serviceenhet. Verksamheten är knyuten till enheten för medicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin.

Protein Expertise Platform (PEP) inom KBC erbjuder forskare service och expertis kring frågor som rör bioinformatik, kloning, growth optimization och protein purification.

Proteomics Core Facility erbjuder resurser, service och utbildning för proteinforskning och proteomik. Initierad 2003 av kemiska institutionen 2003 och en del av KBC sedan 2012.

Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) är ett samarbetsprojekt mellan forskare på detta område vid Karolinska institutet och Umeå universitet. Det ingår i en satsning från regeringen på sex utvalda forskningsområden.

Swedish Metabolomics Centre in Umeå är del av en nationellt samordnad teknisk resurs för metabolomikforskning, mätning och statistisk utvärdering av halterna av molekyler och metaboliter i biologiska vävnader.

Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR) är ett forskningscentrum som startade 2007 via ett anslag från forskningsrådet FAS (arbetsliv och socialvetenskap). UCGHR är nära knutet till enheten för epidemiologi och global hälsa vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin. Uppdraget är folkhälsovetenskaplig forskning med global inriktning med fokus på kritiska frågor - t.ex. klimatutvecklingen - och samverkan mellan nord och syd.

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI) bygger upp och samordnar kompetens för att vid universitetet och Norrlands universitetssjukhus bedriva forskning med fMRI-teknik (functional magnetic resonance imaging), s.k. magnetresonanskamera.

Umeå Core Facility Electron Microscopy (UCEM) är en samordnad resurs för forskning med och utbildning i avancerade mikroskopitekniker. EM-plattformen är placerad vid Kemiskt-biologiskt centrum (KBC) och nära knuten till The Laboratory for Molecular Infections Medicine (MIMS) and Umeå Centre for Microbial Research (UCMR).

Vibrational Spectroscopy Core Facility (VIPS) är en infrastruktur som erbjuder resurser för bland annat Fourier-transform infrared (FTIR) samt Raman spektroskopi och mikrospektroskopi.


Sidansvarig: Ola Nilsson

Utskriftsversion